ติวสถาปัตย์ ( Architecture )

posted on 24 Jun 2007 01:18 by cheeranan in ART

 

การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเอ็นทรานซ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1. เรื่อง องค์ประกอบในการออกแบบ
2. เรื่อง การจัดองค์ประกอบและหลักการออกแบบ
3. เรื่อง ประวัติศาสตร์ศิลป์
4. เรื่อง สถาปัตยกรรมไทย
5. เรื่อง การวาดภาพทิวทัศน์
6. เรื่อง โครงสร้างของอาคาร
7. เรื่อง ทัศนียภาพ
8. เรื่อง Sketch Design
9. เรื่อง Obique & Isometric
10.เรื่อง สัญลักษณ์และเครื่องหมาย
11.เรื่อง การนำเสนอแนวคิดของการออกแบบ

นักเรียนพร้อมรึยังคะ.....งั้นเราไปตะลุยเนื้อหาด้วยกันนะบัดเดี๋ยวนี้.....ชะแว๊บ!

องค์ประกอบของการออกแบบ
( ELEMENT of DESIGN )

เป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานสำหรับนักเรียนและนักออกแบบทุกคน ควรทำความเข้าใจ เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการออกแบบได้อย่างถูกวิธีค่ะ องค์ประกอบของการออกแบบประกอบด้วย

1.จุด ( DOT,POINT ) เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของรูปทรง ไม่มีความกว้าง
ความยาว ความสูง
- ใช้บอกตำแหน่ง ( POSITION )
- มีลักษณะมั่นคง ไม่หวั่นไหว ( STATIC )
- ไร้ทิศทาง ( DIRECTIONLESS )
2. เส้น ( LINE ) เกิดจากการนำจุดมาเรียงต่อกันเป็นแนวยาว มีลักษณะเป็น 2 มิติ
ซึ่งจะทำให้เกิดลักษณะพิเศษ คือ
- ทิศทาง( DIRECTION )
- เคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ ( MOVEMENT )
- มีตำแหน่งที่แน่นอน ( POSITION )
- เปลี่ยนแปลงได้ ( GROWTH )
เส้นต่างกัน จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน เช่น
- เส้นตั้ง ( VERTICAL LINE )
ให้ความรู้สึก สง่างาม แข็งแรง
- เส้นนอน ( HORIZONTAL LINE )
ให้ความรู้สึก สงบ ราบเรียบ แน่นอน มั่นคง ปลอดภัย
พักผ่อน ปลอดภัย
- เส้นโค้ง ( CURVE )
ให้ความรู้สึก นุ่มนวล อ่อนไหวและเชื่องช้า
- เส้นเฉียงทแยง ( OBLIQUE )
ให้ความรู้สึก ตื่นเต้น สนุกสนาน ไม่มั่นคง ไม่
ปลอดภัย
อารมณ์และความรู้สึกของเส้น

การใช้เส้นแบบต่างๆ
1. แบบขัดแย้ง
2. แบบต่อเนื่อง
3. แสดงทิศทางในภาพ

3. รูปร่าง - รูปทรง ( SHAPE & FORM )
รูปร่าง เกิดจากการเอาเส้นมาประกอบกันในลักษณะ 2 มิติ โดยแบ่งเป็น....
1. รูปร่างเรขาคณิต ( GEOMETRIC SHAPE ) มีกฏเกณฑ์ตายตัว สามารถ
คำนวณหาพื้นที่ได้ เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม แปดเหลี่ยม วงกลม ฯลฯ
2. รูปร่างอิสระ ( FREEFORM ) มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่มีกฏเกณฑ์
ตายตัว เช่น รูปร่างของสิ่งต่างๆ
รูปทรง เกิดจากการเอาเส้นมาประกอบกันในลักษณะ 3 มิติ ได้แก่
1. รูปทรงสม่ำเสมอ ( REGULAR FORM ) คือด้านแต่ละด้านจะคล้ายกัน
2. รูปทรงอิสระ ( IRREGULAR FORM ) แบ่งเป็น
- รูปทรงแข็ง ( STATIC FORM )
- รูปทรงอ่อน ( DYNAMIC FORM )

4. ระนาบ ( PLANE ) คือเส้นที่ขยายตัวออกไปในทิศทางเดียวกัน จนเกิดเป็นพื้นที่ขึ้น ซึ่ง
จะมีขอบเขตที่แน่นอน ระนาบมีหลายแบบ ได้แก่
- ระนาบพื้น
- ระนาบยกพื้น
- ระนาบลดพื้น
- ระนาบเหนือหัว
- ระนาบผนัง

5. ขนาด - สัดส่วน ( SIZE & PROPORTION )
- ขนาด เป็นการเปรียบเทียบวัตถุโดยใช้หน่วยวัดระยะเป็นเกณฑ์ ซึ่งอาจจะบอกถึงความใหญ่ - เล็กของวัตถุนั้นๆ
- สัดส่วน (PROPOTION)เป็นการเปรียบเทียบขนาดภายในตัวของวัตถุ ขนาดและสัดส่วนเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ภาพดูน่าสนใจ

ในงานออกแบบ สามารถเอาขนาดและสัดส่วนมาใช้ได้ดังนี้

กลมกลืน ขัดแย้งเคลื่อนไหว
HARMONY CONTRAST DYNAMIC

6.วัสดุและพื้นผิว ( MATERIALS AND TEXTURE )
วัสดุ ( MATERIALS ) คือ วัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในการออกแบบ ซึ่งการนำมาใช้
ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะงานนั้นๆ ด้วย

พื้นผิว ( TEXTURE ) คือ ลักษณะผิววัสดุ เป็นลักษณะเฉพาะ รับรู้ได้โดยการสัมผัสและการมอง ลักษณะผิวที่ต่างกันจะให้ความหมายและความรู้สึกที่ต่างกันด้วย
- ผิวเรียบมัน ให้ความรู้สึก หรูหรา ละมุนละไม ไม่มั่นคง
- ผิวขรุขระสม่ำเสมอให้ความรู้สึก มั่นคง ปลอดภัย แข็งแรง
- ผิวแบบพรมขนสัตว์ให้ความรู้สึก นุ่ม เบา

7. น้ำหนัก ( TONE )
น้ำหนัก หมายถึง ความเข้ม - จาง,อ่อน - แก่ ที่เกิดขึ้นในภาพ และภาพที่ดูดีควรมีน้ำหนักอ่อนสุด-------เข้มสุด เพื่อให้ภาพเกิดความมืด - สว่าง ดูมีแสงเงา และเกิดมิติในภาพ

การจัดองค์ประกอบ ( COMPOSITION )
1. จุดสนใจในภาพ โดยใช้หลักการเน้น ( Emphasis ) ตำแหน่งที่ใช้วางจุดเด่นในภาพมี 4
จุด คือ

2.ดุลยภาพ คือความสมดุล ที่ไม่ทำให้ภาพหนักไปด้านใดด้านหนึ่ง

3. เอกภาพ( Unity ) ไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มเป็นก้อนเสมอไป ให้มองแล้วเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน

หลักการออกแบบ ( PRINCIPLE OF DESIGN )
หลักการออกแบบมีอยู่ด้วยกัน 8 อย่าง คือ
1. ความสมดุล ( BALANCE ) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่
- สมดุลแบบสองข้างเหมือนกัน ( SYMMETRICAL BALANCE ) คือ การเท่ากันขององค์ประกอบทางซ้ายและขวา สมดุลแบบนี้สามารถสร้างความรู้สึก มั่นคง หนักแน่น เอาจริงเอาจัง เป็นทางการ สงบ เช่น โรงเรียน โบสถ์
- สมดุลแบบสองข้างไม่เหมือนกัน ( ASYMMETRYCAL BALANCE ) คือ การที่ภาพมีองค์ประกอบทางซ้ายและขวาไม่เหมือนกัน แต่ดูภาพรวมแล้วเกิดความสมดุลได้ ความสมดุลแบบนี้ทำให้เกิดความน่าสนใจ
2. เอกภาพ ( UNITY ) คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อาจเป็นสิ่งที่เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ได้ นำมาจัดรวมกัน เกิดความกลมกลืนและสอดคล้องกัน สามารถทำให้เกิดความน่าสนใจได้ เอกภาพแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่
- Static Unity คือ เอกภาพแบบหยุดนิ่ง ไม่เคลื่อนไหว ให้ความรู้สึกมั่นคง เข้มแข็ง

- Dynamic Unity คือ เอกภาพแบบเคลื่อนไหว มักเกิดจากการจัดองค์ประกอบด้วยรูปทรงอิสระ (Free Form ) สร้างความรู้สึกเคลื่อนไหว

วิธีการสร้างเอกภาพ
1. ใช้ เส้น รูปร่าง รูปทรงที่เหมือนกัน คล้ายกัน มาจัดรวมกัน

2. ใช้ เส้น รูปร่าง รูปทรงที่ต่างกัน หรือมีหลายๆ ชนิดมาจัดรวมกัน การสร้างเอกภาพแบบนี้สามารถสร้างความน่าสนใจได้มากกว่าแบบแรก

3. ความกลมกลืน ( HARMONY ) หมายถึง การจัดองค์ประกอบของสิ่งที่คล้ายกัน ใกล้เคียงกัน ทำให้เกิดความรู้สึก นุ่มนวล กลมกลืน มีความสัมพันธ์ต่อกัน สามารถนำไปสู่ความเป็นเอกภาพได้ มีหลักการจัดอยู่ 3 ลักษณะ ได้แก่
1. HARMONY OF FUNCTION ความกลมกลืนด้านประโยชน์ใช้สอย หมายถึง การนำสิ่งที่มีประโยชน์ใช้สอยคล้ายๆ กันมาไว้ด้วยกัน

2. HARMONY OF SYMBOL ความกลมกลืนกันด้านความหมาย หรือสัญลักษณ์ การนำสิ่งที่สื่อความหมายคล้ายๆ กัน อย่างเดียวกันมาไว้ด้วยกัน

3. HARMONY OF ELEMENT ความกลมกลืนกันทางองค์ประกอบ แบ่งเป็น
- ความกลมกลืนของเส้นและทิศทาง
- ความกลมกลืนของขนาดและสัดส่วน
- ความกลมกลืนของสี
- ความกลมกลืนของพื้นผิว

4. ความขัดแย้ง ( CONTRAST ) หมายถึง การออกแบบให้น่าสนใจ โดยการนำความแตกต่างขององค์ประกอบมาใช้ แต่หากขัดแย้งมากเกินไป อาจทำให้ผลงานขาด "เอกภาพ" ได้ ความขัดแย้งแบ่งออกได้ดังนี้
- ขัดแย้งโดยรูปทรง
- ขัดแย้งโดยขนาดและสัดส่วน
- ขัดแย้งโดยสีและพื้นผิว
- ขัดแย้งโดยเส้นและทิศทาง
วิธีการทำให้เกิดจุดเด่น
1. เน้นโดยการขัดแย้ง ( Contrast ) ของรูปทรง รูปร่าง สัดส่วน พื้นผิว และ
องค์ประกอบอื่นๆ
2. เน้นโดยการจัดกลุ่มที่ต้องการเน้น
3. เน้นโดยการใช้สี
4. เน้นโดยมีเส้นนำสายตา

5. สัดส่วน ( PROPORTION ) คือ ตัวบอกความสวยงามทางสถาปัตยกรรม โดยเป็นความสัมพันธ์ของแต่ละส่วนขององค์ประกอบ แบ่งออกได้ดังนี้
1. สัดส่วนในตัวเอง
2. สัดส่วนที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 


edit @ 2007/07/17 16:03:26
edit @ 2007/07/20 16:17:51

edit @ 20 Jun 2009 21:53:46 by cheeranan

Comment

Comment:

Tweet

Đến với thế giới tuyệt vời trong tai game cu hanh - game đối kháng hay và hấp dẫn hiện nay .Cập nhật những ứng dụng mới nhất trên tai ung dung android cho dế yêu của bạn nhé.Cùng tải pikachu mien phi Nhiều điều thú vị đang chờ đón bạn, hãy chọn cho mình game và ứng dụng mà bạn yêu thích để chơi và cùng cảm nhận nhé.

#92 By tai game pikachu mien phi (113.23.12.127|113.23.12.127) on 2014-02-13 16:55

ติววาดรูป ติวออกแบบ ติวสถาปัตย์

ยังครอบคลุมถึง
พื้นฐานการออกแบบ
ออกแบบภายใน
ออกแบบผลิตภัณฑ์
ออกแบบนิเทศศิลป์

ปิดเทอมนี้เจอกัน
เริ่มกันได้ทุกเมื่อ ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเริ่มเรียนได้
สามารถสร้างผลงานได้มีคุณภาพทุกคนคับ

เน้นการสอนแบบเป็นกันเอง ส่วนตัว เข้าใจง่าย

ตอนนี้สอนอยู่ที่ ม เกษตร บางเขน

น้องคนไหนสนใจก็ปรึกษาได้นะครับ ตลอด 24 ชม.
พี่นัท 0843322419
chusalee@hotmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://nutdesign.exteen.com/page
สนใจสมัคร ได้เลยนะครับ รีบแอดมาคุยกัน


อ่านต่อ : http://my.dek-d.com/jjada/blog/?blog_id=10125898#ixzz1KRHHa8k4
อยากจะเป็นสถาปนิกครับ

#83 By (125.25.160.50) on 2010-07-31 10:11

ขอตอบทีละคนดีกว่านะจ๊ะ
เฟิร์นนะ...วาดรูปไปง้อเพือนนี่ ต้องเป็นการ์ตูนแล้วล่ะนะ เพราะเราต้องรู้จักเพื่อนเรามากที่สุด หรือจะประดิษฐ์อะไรน่ารัก น่ารัก เกี่ยวกับเพื่อนให้ก็ได้

ตอบแก่ T4N นะคะ
ทำไมเวลาเหลือตั้ง 10 เดือนคะ หรือจะเป็น ม.5 ขึ้น ม.6จ๊ะ...อยากเข้าที่ไหนก็ไปติวที่นั่นซิคะ ลาดกระบังดูว่าข้อสอบจะไม่โหดเท่าที่อื่น นะคะopen-mounthed smile

#80 By อ.แต๊ก (115.87.67.71) on 2010-02-14 23:00

สวัสดีค่ะ อ.แต๊ก
ตอนนี้หนูอยู่ม.6 เเล้ว
หนูอ่ะอยากเข้าสถาปัตย์ม๊ากมาก
เเต่ว่าหนูมีความรู้ขั้นพื้นฐานอยู่นิดหน่อยเอง
ฝีมือก็ไม่ค่อยดี
อาจารย์ว่าเวลาที่เหลือไม่ถึงสิบเดือนของหนู
มันจาทำให้หนูเอ็นท์ติดมั้ยคะ?

ปล.ตอนนี้หนูยังหาที่ติวไม่ได้เลยค่ะ T^T
(ใครรู้จักที่ดีๆเเนะนำด้วยนะคะ)

#79 By T4n (202.5.84.244) on 2010-02-14 12:56

ดีใจนะคะ ที่เนื้อหาเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจอ่ะค่ะ

#78 By อ.แต๊ก (124.120.137.44) on 2010-01-31 21:17

ขอบคุนนะค่ะ
ช่วยดั้ยมากเลยค่ะ
มีทุกคำตอบที่ต้องการหา

#77 By (202.28.77.141) on 2010-01-12 18:46

Thankopen-mounthed smile

#76 By นายสมบูรณ์ ไววุฒิวรกุล ม.6/8 เลขที่12 (58.9.75.4) on 2009-11-14 22:18

อาจารย์ค่ะ

จาวาดรูปไปง้อเพื่อน

ควรวาดแนวไหนดีอ่ะค่ะ

#75 By Fern Formen 6-11 เลขที่ 10 (125.25.168.156) on 2009-08-04 20:21

ขอบคุงงับจารย์แต๊ก

#74 By Corver-senceCg on 2009-06-02 17:42

เฮ่อ....ใกล้ถึงวันปัจฉิมฯ เข้ามาทุกทีแล้วนะ...นึกแล้วก็ใจหาย..แต่ครูก็ได้แต่เฝ้ามองลูกศิษย์อยู่ห่างๆ รอคอยวันที่ทุกคนจะเรียนจบ..มีงานทำ และเป็นคนดีของสังคม...มีจิตใจที่เป็นสาธารณะ...

#73 By อ.แต๊ก (124.120.129.51) on 2009-02-20 00:20

กระผมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความรู้ พอที่ผมเปิดเว็ปผ่านมาเจอแต่เก็บสตางค์ขอบพระคุณมากครับที่ให้แนวทางsurprised smile

#72 By นัด (125.27.13.54) on 2009-02-18 21:40

ขอบคุณนะคะที่นำความรู้มาให้เรียน
#32 By สุพิชา คเชนทรัสย์ ม6/9 เลขที่27 (124.121.209.199) on 2008-07-07 19:52

ผมจะติดต่อคนนี้ได้ไงคับ มีเรื่องด่วนติดต่อกลับที่ kai_kug_kug@hotmail.com

#71 By (118.175.196.12) on 2009-02-18 16:50

เอ้า..ลูกศิษย์ครูนี่ น่ารักกันทั้งนั้นเลย ขยันอ่านกันดีจัง..อย่างนี้เอ็นไม่ติดได้ไงเนี่ยopen-mounthed smile

#70 By Tagee (124.122.143.98) on 2009-02-05 21:55

นั้นสา

#69 By แอแอ (124.121.167.143) on 2009-01-21 17:14

อาจารย์
เล่นกีต้าไม่ได้ซักที
เสียใจจัง

#68 By M.6/1 No.33 (124.120.199.164) on 2008-09-16 08:26

ขอบใจนักเรียนทุกคนนะคะ ที่ตั้งใจเข้ามาศึกษาศิลปะในบล๊อกนี้ ครูเข้าใจนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เล่นกีตาร์ใหม่ๆ แต่ก็สนุกใช่ไหมคะ เจ็บๆ คันๆ ชาๆ สู้ๆ นะคะ

#67 By อ.แต๊กรายงานตัวค่ะ (119.42.64.190) on 2008-09-15 11:54

กว่าจะหาเม้นเจอตั้งนานแหนะค่ะอาจาน

อิอิ


เจ็บมือเพราะกีตาร์จะตายอยู่แว้วว


ปณธยา ศิรินานุวัฒน์ 6/2 เลขที่ 13 คร้าbig smile sad smile

#66 By gent (125.25.132.110) on 2008-08-31 15:52

อาจารย์คะ ข้อมูลสุดจะล้นหลาม เยอะมาก ๆ เลย ขอบคุณอ.ที่มีบล็อกดี ๆ ให้เราได้เรียนรู้กันค่ะ

#65 By นางสาวกัลยา บุศย์น้ำเพ็ชร ชั้นม.6/11 เลขที่ 25 (125.24.198.79) on 2008-08-17 16:10

โอ้ว เนื้อหาเยอะมาก ๆ เลยครับ อาจารย์ หาข้อมูลกันทียาวเป็นหางงูเหลือม

#64 By นายศุภชัย ปล่องทอง ม.6/11 เลขที่ 3 (125.24.198.79) on 2008-08-17 16:08

อาจารย์ เนื้อหาละเอียดมาก อ่านเข้าใจง่ายดีค่ะ

น.ส. สีนี สุขแสง ม. 6/2 เลขที่ 39

#63 By สีนี 6/2 (124.120.244.97) on 2008-08-13 19:08

เนื้อหาละเอียดมากค่ะ อาจารย์
มาเม้นให้ช้าหน่อย ไม่เป็นไรใช่ป่าวค่ะ ยังได้คะแนนอะป่าว
น.ส.นัฎฐา ทับนิล ม.6/5 เลขที่19

#62 By KunGShrimP (124.122.155.110) on 2008-08-04 21:21

ขุดๆๆๆๆ เพิ่มความรู้เข้าสมอง ^^


ม.6/8 เลขที่43 ค๊า....big smile

#61 By ณัฐณิชา ม.6/8 (124.120.249.199) on 2008-08-04 19:58

กว่าจะเข้าได้นะอาจารย์เหอๆ
เนื้อหาเยอะโคตรๆอ่าครับ
อ่านไม่หมดเลยอ่า(ขี้เกียจ)confused smile

นายอนุสรณ์ ชวนมีทรัพย์ ม.6/3 เลขที่2

#60 By อนุสรณ์ ชวนมีทรัพย์ ม.6/3 เลขที่2 (119.42.73.196) on 2008-08-04 12:33

อาจารย์ บล็อกสวยคะสวย

ขอบคุณสำหรับเนื้อหาดีๆคะ

#59 By มัญชรี ตันติปาลกุล ม 6/4 เลขที่ 23 (58.64.85.216) on 2008-08-03 12:58

อาจารย์; สวยจัง ง...(พื้นหลัง)
เนื้อหาดีคะ แต่เยอะได้อีกอ่ะ....

#58 By มณีรัตน์ แซ่เช็ง 6/2 (36) (58.64.80.213) on 2008-08-02 20:26

สวัสดีครับอาจารย์

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับ
ที่ทำบล็อกให้นักเรียนได้ศึกษานอกเวลา
เป็นการเพิ่มความรู้ให้แก่นักเรียนด้วย

ผมได้อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับสถาปัตในบล็อกอาจารย์แล้ว
รู้สึกว่ามันไม่ยากอย่างที่คิด

ผมจะพยายามเรียนวิชานี้ให้ดีที่สุดครับ
ขอบคุณอาจารย์มากๆอีกครั้งที่คอยสอนพวกผมๆ

จากใจ..
สวัสดีครับ

#57 By วศิน 6/6 เลขที่15 (210.86.214.20) on 2008-07-30 22:16

ขอบคุณอาจารย์มากคะหนูชอบสถาปัตมากคะหนูได้รับความรู้มากขึ้น หนูรักอ.แต๊กมากคะconfused smile

#56 By นางสาวพัชรี เสาวคนธ์ ม.6/10 เลขที่29 (125.24.185.154) on 2008-07-30 20:16

เนื้อหาที่อาจารย์ให้มาดีมากเลย อ่านเข้าใจง่ายดีค่ะcry

#55 By น.ส.รัตนาวลี วิทูรสกุล ม.6/6 เลขที่ 27 (124.120.244.10) on 2008-07-30 16:56

เนื้อหาเยอะแยะมามากครับจาร

ชอบรูปจารมากมาย
อิทธิพร ม.6/10 เลขที่2 จ้า
open-mounthed smile

#54 By ดิวซี่ (124.122.157.180) on 2008-07-29 22:26

สวัสดีครับ อาจารน์

ข้อสอบยากมากมายอ่ะครับ

จิตกร นันทรังษี

6/12 เลขที่ 7

#53 By จิตรกร (124.122.160.91) on 2008-07-29 22:08

สวัสดีครับ อาจารน์

จิตติ นันทรังษี

6/12 เลขที่ 6

#52 By จิตกร (124.122.160.91) on 2008-07-29 22:07

อาจารย์เนื้อหาเยอะงี้ สงสัยต้องต้มกินแทนข้าวแล้วค่ะ
แต่สำหรับอาจารย์แล้วหนูจามาอ่านและทำความเข้าใจทุกวันค่ะ

#51 By ภัทรวดี ท้วมเสม ม.6/10 เลขที่ 31 (124.120.68.138) on 2008-07-29 21:04

อาจารย์ขา ลืมบอกเลขที่ เลขที่ 27 ค่ะ

#50 By นาริฐา พุทธลีลาศ ม.6/10 เลขที่ 27 (124.120.68.138) on 2008-07-29 21:02

อ.แต๊ก เนื้อหาเยอะได้อีกนะคะ เยอะขนาดนี้สอบผ่านชัว เอามาอีกเยอะๆนะคะ หนูจาเข้ามาดูทุกวันเลย

#49 By นาริฐา พุทธลีลาศ ม.6/10 (124.120.68.138) on 2008-07-29 21:00

อาจารย์ เนื้อหาเยอะอย่างนี้จำหมดได้ไงอ่ะ ยากนะเนี่ย อาจารย์เก่งจังconfused smile

น.ส.เสาวภา ธุมชัย ม.6/10เลขที่32

#48 By น.ส.เสาวภา ธุมชัย ม.6/10 เลขที่ 32 (125.24.241.209) on 2008-07-29 18:25

สวัสดีครับ ผม ยีน 6/12

#47 By วันปิยะ กิตติคุณศิริ (124.121.221.121) on 2008-07-29 18:11

สวัสดีค่ะอาจารย์ อืมม...อยากบอกว่าเนื้อหาที่อาจารย์ให้มาละเอียดมากค่ะ มากจนหนูงงเลยว่าจะเริ่มตรงไหนดี อิอิ แต่ก็ขอบคุณมากค่ะที่มอบความรู้ดีๆให้พร้อมเกร็ดความรู้เล็กน้อยๆให้question

น.ส.อาภาภรณ์ เกตุแก้ว ม.6/10เลขที่33sad smile sad smile sad smile

#46 By น.ส.อาภาภรณ์ เกตุแก้ว ม.6/10 เลขที่ 33 (125.24.241.209) on 2008-07-29 18:08

สวัสดีค่ะอาจารย์ อืมม...อยากบอกว่าเนื้อหาที่อาจารย์ให้มาละเอียดมากค่ะ มากจนหนูงงเลยว่าจะเริ่มตรงไหนดี อิอิ แต่ก็ขอบคุณมากค่ะที่มอบความรู้ดีๆให้พร้อมเกร็ดความรู้เล็กน้อยๆให้question

#45 By น.ส.อาภาภรณ์ เกตุแก้ว ม.6/10 เลขที่ 33 (125.24.241.209) on 2008-07-29 18:05

ดีคะอาจารย์

อ่านแล้วได้ความรู้เพิ่มเติมมากมายคะ

แต่หนูก็ไม่เก่งเรื่องศิลปะแย่สุดๆ

วันนี้ไม่ได้ไปเรียนคะ

ไม่สบาย เศร้าเลย

อาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ

^^ อยากเรียนกีต้าเร็วๆจัง


น.ส.ฌาติวรรณ ทองผาสุข ม.6/5 เลขที่31surprised smile

#44 By โต๊ดเต็ง (124.120.235.120) on 2008-07-29 08:40

อาจารย์ คราฟ ไม่อาจารย์ ออก ข้อสอบยายจังอ่ะ

ผมอ่านข้อสอบที่ปวดหัวเลย

ตกแน่เลยผม

อาจารย์แกล้งกันป่ะครับนี้

ขอบคุณน่ะครับอาจารย์

อาจารย์ ผมมาเม้นให้แล้วน่ะครับ

พงศกร ปรังพันธ์

6/12 เลขที่ 8

question big smile sad smile

#43 By SuKoTeN—X (124.120.233.214) on 2008-07-26 13:22

อาจารย์คะ

ขอข้อสอบง่ายกว่านี้ได้ไหมคะ


ดาวเต็มหัวเลยคะ


อาจารย์มาเม้นช้า วันเดียว

คงไม่ว่ากันนะคะ

ขอ 5 คะแนนนะคะ


เพี้ยงงง จบสำเร็จเถิดดแต่เข้าใจดีนะคะ


อ่านในเว็บ เพราะมันไม่งง รูปในชีท มันไม่ชัดคะวรันธร ห้องอาจารย์ จีรนันท์


ขอบคุณคะ big smile

#42 By ปุ๋ม ๆ (124.120.243.50) on 2008-07-25 19:21

ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเลย

ขอบคุณอาจารมากนะค่ะ ^^~6/6 เลขที่ 20

#41 By (124.121.207.77) on 2008-07-24 19:06

อ.แต๊กคะ
หนูรู้สึดเสียใจ
มันเยอะจริงๆ
อ่านไงก็จำได้ไม่หมด
แต่ก็จะจำไห้ได้มากที่สุดคะ
อ.แต๊กออกข้อสอบยากปะคะนี่sad smile open-mounthed smile

#40 By กวางน้อยเองคร่า (124.120.202.119) on 2008-07-24 16:18

พรุ่งนี้สอบแล้วววว

อาจารย์ เกรด 4 ม.6/8 เลขที่ 24 ค่า~~

#39 By ศันสนัย์ พันโท (125.25.97.175) on 2008-07-24 11:07

กรรณิการ์ พิณทอง ม.6/5 เลขที่ 24 ขอเกรดสี่นะอาจารย์

#38 By (124.120.239.3) on 2008-07-23 19:41