เว็ปนี้สำหรับผู้ที่รักงานโฆษณาโดยเฉพาะค่ะ! http://www.thaiegazine.com

      มนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์อื่นๆ คือ การรู้จักสร้างสรรค์ สร้างความคิด หรือที่เรียกว่า มีสติปัญญา  สามารถแสดงความรู้สึกนึกคิดแห่งตนได้อย่างสร้างสรรค์กว้างไกล โดยมีสื่อนำหลายๆ รูปแบบ เช่น การแสดง การออกท่าทาง การแสดงทางเสียง การสร้างภาพที่เป็นสัญลักษณ์ ตลอดจนการผสมผสานและอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ มาประกอบกัน ทำให้เกิดเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิตและสามารถนำมาใช้สอยให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสมในการดำเนินชีวิต เช่น การแต่งกาย การประดับประดา การตกแต่งที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน อาคาร ร้านค้า ถนนหนทางและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้เกิดความรื่นรมย์ เกิดความสุขทางใจ เป็นการคลายเครียด ซึ่งก่อนที่จะได้สร้างสรรค์ประดิษฐ์ตกแต่งทั้งร่างกายตนเอง และสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนั้น จะต้องเริ่มด้วยการออกแบบ ซึ่งจำเป็นต้องเข้าใจถึงความเป็นมา การพัฒนาทางการออกแบบ หลักของการออกแบบ รวมทั้งหน้าที่ประโยชน์ใช้สอยและความงาม สิ่งดังกล่าวเหล่านี้ รวมเรียกว่า "การสร้างสรรค์ศิลปะ"

                                               ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบ 
         
การสร้างความคิดและการแสดงออกของมนุษย์เกี่ยวกับการออกแบบ มีความแตกต่างกันไปตามศักยภาพในกระบวนการคิด และสติปัญญาของแต่ละบุคคล ทั้งนี้จะต้องสร้างสรรค์งานรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นมา ภายใต้แรงบันดาลใจของผู้ออกแบบ โดยจะต้องคำนึงถึงความต้องการ ความสวยงาม ความกลมกลืนของรูปทรง สี รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมที่มีจินตนาการ มีสีสัน สามารถเปลี่ยนแปลง และนำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละด้าน เช่น สถาปัตยกรรม การตกแต่ง และงานวิจิตรศิลป์ เป็นต้น แต่โดยพื้นฐานสำคัญแล้ว จะต้องทำให้การออกแบบตกแต่งมีสุนทรียภาพและมีความสอดคล้องลงตัว ซึ่งผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องเข้าใจถึงหลักการและเกิดความซาบซึ้งต่อผลงานทางศิลปะ หากปราศจากความรู้สึกเหล่านี้ ผลงานทางศิลปะจะมีขึ้นอย่างสมบูรณ์ไม่ได้

ความหมายและความสำคัญของการออกแบบ
           การออกแบบ หมายถึง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อประโยชน์และความงามด้วยการนำทัศนธาตุทางศิลปะและหลักการจัดส่วนประกอบของงานออกแบบมาใช้ รวมไปถึงการปรับปรุงของเดิมที่มีอยู่แล้วดัดแปลงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
           ดังนั้น การสร้างสิ่งใดๆ ก็ตาม สิ่งแรกจะต้องเริ่มด้วย การออกแบบ อาจจะออกแบบโดยการคิด หรือมีความคิดอยู่ในสมอง ซึ่งเป็นแนวคิดของผู้สร้างเพียงคนเดียว และสามารถอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ ซึ่งก็เป็นการออกแบบเหมือนกันแต่อาจจะยังไม่สมบูรณ์นัก การออกแบบที่ถูกต้องจะต้องสามารถให้มองเห็นแบบ อาจจะเป็นภาพหรือแบบจำลองที่มีขนาดสัดส่วนให้สามารถมองเห็นผลงานที่จะสร้างได้ชัดเจน
           เมื่อวิเคราะห์ถึงความหมายและความสำคัญของการออกแบบแล้ว อาจสรุปสาระสำคัญของการออกแบบว่าจะมีลักษณะดังนี้

๑. ความสามารถในการปรับปรุงผลผลิตหรือผลงานที่มีอยู่เดิมให้แปลกใหม่มากขึ้น

๒. โครงสร้างของการออกแบบต้องคำนึงถึง
                 (๑) ต้องสอดคล้องกับประโยชน์และหน้าที่ของการใช้สอย
                 (๒) มีความกลมกลืน มัสัดส่วนที่เหมาะสม มัลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
                 (๓) มีความงดงามของโครงสร้างกับวัสดุ
                 (๔) มีความเรียบง่าย แข็งแรง เด่นชัด ทั้งนี้ต้องมีจินตนาการในการจัดองค์ประกอบคุณค่า และความมุ่งหมายของการออกแบบ   ๓. ความสามารถในการวางแผนดำเนินการให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้น ตั้งแต่การเลือกวัสดุตามคุณสมบัติให้สอดคล้องกับรูปแบบตามที่คิดสร้างสรรค์ไว้
๔. การใช้ประสบการณ์ ความชำนาญ และความรู้ การตอบสนองให้แก่ผู้บริโภคในด้านการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และรูปแบบมีความงดงามตามประโยชน์ใช้สอย
๕. เพื่อให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของผลงานแต่ละยุคสมัยของศิลปะการออกแบบและแสดงศักยภาพความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนในการออกแบบ

   

แนวคิดในการออกแบบ

          การสร้างสรรค์ผลงานของมนุษย์นั้น มีสิ่งต่างๆ ที่เป็นส่วนเกี่ยวข้องทำให้เกิดแนวคิดในการออกแบบ ซึ่งประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้

           ๑. ธรรมชาติ
๒. ประสบการณ์
๓. การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบ

หลักการออกแบบ
            
           จุดมุ่งหมายของการออกแบบมุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก แต่ต้องคำนึงถึงความงามควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้เกิดความประทับใจ (Form Follow Function) ดังนั้น หลักการที่จะเป็นแนวทางสำหรับการออกแบบเพื่อให้มีคุณค่าทางความงาม จะต้องพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้
            ๑. โครงสร้างทั้งหมด
            ๒. ความเป็นเอกภาพ (Unity)
            ๓
. ความสมดุล (Balance)
            ๔. ความกลมกลืน (Harmony)
            ๕
. การเน้น (Emphasis)
            ๖. ความขัดแย้ง (Contrast)
            ๗. การซ้ำ (Repetition)
            ๘. จังหวะ (Rhythm)
            ๙ สัดส่วน (Proportion)

ประเภทของงานออกแบบ

การออกแบบประยุกต์ศิลป์ (Applied Art) เป็นงานศิลปะที่มุ่งเน้นการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และยึดเอาประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ
              ๑. การออกแบบตกแต่ง (Decoration Design)
              ๒. การออกแบบพาณิชย์ศิลป์ (Commercial Design)
              ๓. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
              ๔. การออกแบบสื่อสาร (Communication Design)

งานออกแบบสมัยใหม่
              การออกแบบสมัยใหม่ มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแต่ละช่วงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีการสร้างแนวคิดที่ขัดแย้ง ตรงข้าม จนถึงขั้นลบล้างแนวทางดั้งเดิมที่เคยมีมาในอดีต มีลักษณะเฉพาะตัว มีความประณีตในฝีมือมากขึ้น โดยงานออกแบบสมัยใหม่ได้รับอิทธิพลจาก ๒ ปัจจัย   คือ
              ๑.  การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีการประดิษฐ์คิดค้นอย่างต่อเนื่อง
              ๒. มีการใช้ระบบมาตรฐาน มีแนวทางในการออกแบบรูปทรงภายนอก ที่มีอิสระหลุดพ้นจากรูปแบบดั้งเดิม แสดงออกถึงสภาพสังคมสมัยใหม่และพัฒนาการทางเทคโนโลยียุคใหม่
               การออกแบบสมัยใหม่ มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งสามารถสรุปได้อย่างสังเขป ดังนี้
 ๑. ช่วง พ.ศ. ๒๔๖๓ - พ.ศ. ๒๔๗๓
      ช่วงนี้ได้มีการเสนอลักษณะรูปแบบที่แสดงถึงความบริสุทธ์ของรูปทรงเรขาคณิต ที่ปราศจากการตกแต่งประดับประดา โดยการแยกพื้นผิวแต่ละส่วนของภาพเป็นรูปเรขาคณิต ๒ มิติวางซ้อนกันเป็นจำนวนมาก อันเป็นผลมาจากการตใช้มุมมองหลายๆ ด้าน ใช้หลักความเรียบง่าย บริสุทธิ์ องค์ประกอบทางการออกแบบมีเพียงเส้นตั้ง เส้นนอน สีขาว สีดำ การจัดองค์ประกอบใช้แบบไม่สมดุล เพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหว
๒. ช่วง พ.ศ. ๒๔๗๓ - พ.ศ. ๒๔๙๘
     ในระยะนี้งานออกแบบเต็มไปด้วยสีสัน โดยเฉพาะการใช้โลหะผสมและพลาสติกเข้ามาช่วยในการสร้างงานออกแบบใหม่ๆ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการสร้างสรรค์งานแนวใหม่
๓. ช่วง พ.ศ. ๒๔๙๘ - พ.ศ. ๒๕๑๘ 
       เป็นระยะสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่สหรัฐอเมริกามีบทบาทมากยิ่งขึ้นต่อภูมิภาคต่างๆของโลก การออกแบบจึงมีความหลากหลาย เพราะการออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอยอย่างเดียวอย่างในอดีตไม่เพียงพอ ทำให้ต้องมีรูปแบบต่างๆ ให้เลือก และมีการพัฒนาวิธีการออกแบบให้มีลักษณะมุ่งเข้าสู่ปัญหาอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับการจัดการทางธุรกิจ  ซึ่งขยายความรับผิดชอบด้านต่างๆ ที่จะเกิดในอนาคต การออกแบบจึงมักต้องเรียบง่าย บริสุทธิ์ โดยการใช้รูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานอย่างตรงไปตรงมา แต่อาจไม่สอดคล้องกับรสนิยมและความชื่นชอบของกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม

๔.ช่วง พ.ศ.๒๕๒๓ - ๒๕๓๒
       ผลงานที่ออกแบบ มีทั้งความหลากหลาย ความคิดสร้างสรรค์ และมีความสวยงาม เต็มไปด้วยจินตนาการและอารมณ์ ดังนั้น ข้อมูลและการสร้างบุคลิกภาพให้แก่ตัวผลิตภัณฑ์ จึงเป็นสิ่งสำคัญ การแก้ปัญหาโดยการใช้วัสดุที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ เพื่อป้องกันมลภาวะ  จึงเป็นสิ่งสำคัญและมีบทบาทอย่างมากต่อการออกแบบในช่วงนี้                                            
๕. ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๓ - ปัจจุบัน
      แนวทางการออกแบบผสมผสานทั้งเหตุผลและจินตนาการสร้างสรรค์ มีรูปแบบหรือสไตล์ที่หลากหลาย จึงเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อเลือกสินค้าได้ตามความพอใจ โดยเน้นความเป็นอิสระมากขึ้น
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                            สิ่งพิมพ์ ( Graphic )

ศิลปะการพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ ( Graphic ) เป็นเรื่องของการส่งข่าวสารทางสายตา ซึ่งมีความสัมพันธ์และมีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน เช่น ตัวอักษร สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ป้ายโฆษณา โปสเตอร์ หนังสือพิมพ์ หนังสือ สัญญาณจราจร เป็นต้น
ศิลปะแขนงนี้ เรียกว่า " นิเทศศิลป์ "

" การออกแบบสิ่งพิมพ์ หรือ Graphic Design "
คือ การออกแบบเพื่อการเผยแพร่ เป็นงานออกแบบที่มุ่งชักชวน เรียกร้อง หรือเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ บริการ และความคิดต่างๆ ซึ่งเป็นงานในลักษณะการพิมพ์ งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ งานโฆษณา ภาพถ่ายภาพยนตร์ วีดิทัศน์ โทรทัศน์ นิทรรศการ เป็นต้น
การออกแบบสิ่งพิมพ์ เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบสื่อสาร ( Communication Design ) สิ่งที่ควรคำนึงถึงอย่างมาก คือ ผู้ออกแบบจะต้องมีทักษะเกี่ยวกับการทำงาน มีแนวคืดที่ก้าวหน้าทันสมัย ทั้งความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ

หลักการดำเนินงานการออกแบบ
ผู้ออกแบบควรมีหลักการและข้อควรคำนึงถึงก่อนการเริ่มทำงาน เพื่อการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง รัดกุม และวางแผนการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตลอดจนสามารถดำเนินตามกระบวนการโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ

หลักการดำเนินงานและการวางแผนขั้นตอนของการออกแบบสิ่งพิมพ์ที่ดีต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้
1. เป้าหมายของการออกแบบคืออะไร ( Objective )
ผู้ออกแบบต้องรู้เป็นอันดับแรกว่าจะบอกกล่าวเรื่องราวข่าวสารอะไรแก่ผู้รับ เช่น ทฤษฎี หรือหลักการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือ แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งต้องรู้วิธีการนำเสนอว่วมีวัตถุประสงค์อะไร เช่น ส่งเสริมการขาย ให้ความรู้ หรือความบันเทิง เป็นต้น

2. กลุ่มเป้าหมายที่รับข่าวสารคือใคร ( Target )
ผู้ออกแบบควรระบุให้ได้ว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นหญิง เป็นชาย หรือบุคคลทั่วไป และมีช่วงอายุเท่าไร เพื่อนำไปสู่การนำเสนอให้ตรงจุดกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

3. สิ่งที่ต้องการจะสื่อคืออะไร
วิธีการที่จะสื่อความหมายกับผู้รับที่มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้แล้ว ทำให้ผู้ออกแบบสื่อความหมายได้ง่ายขึ้น เช่น การใช้ภาษา ข้อความและสื่อที่เป็นนามธรรม หรือสัญลักษณ์และเครื่องหมาย ภาพประกอบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมตามระดับความสามารถในการรับรู้ ทำให้เกิดความเข้าใจ และจดจำข่าวสารนั้นๆ ได้ดี

4. จะนำพาข่าวสารไปด้วยกรรมวิธีใด
ผู้ออกแบบจะต้องคำนึงถึงสื่อในการนำเสนอข่าวสารว่า ควรใช้รูปแบบใดจึงจะได้ผลและควรจะใช้วิธีการอย่างไร จึงจะสามารถโน้มน้าวจิตใจ และสื่อความหมายต่อผู้รับได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ใช้ป้ายโฆษณา โปสเตอร์ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์

BOARD ในความหมาย คือ ป้ายขนาดใหญ่ ใช้ในการแจ้งข่าวสาร,ประชาสัมพันธ์ หรือการโฆษณา

สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ
1. WALL BOARD คือ BOARD มีไว้ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารต่าง ๆ มีทั้งแบบติดผนังหรือมีขาตั้งกับพื้น และมีขนาดไม่ใหญ่มาก
2. CUT BOARD คือ BOARD ที่ใช้บอกทิศทางหรือสถานที่,แจ้งข่าวสารต่างๆ จะติดตั้งหรือพิงกับผนังก็ได้
3. BILL BOARD คือ ป้ายขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลๆ มักติดตั้งกลางแจ้ง มักใช้กับงานโฆษณา

   

ส่วนประกอบ
1. ตัวอักษร

- หัวเรื่องหรือพาดหัว ( HEADING ) ต้องมีขนาดใหญ่เหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
-หัวเรื่องรอง ( SUB HEADING ) ต้องมีขนาดเล็กกว่าหัวเรื่องและช่วยต่อเติมรายละเอียด
- เป็นข้อความ ( COPY ) ต้องไม่เล็กจนเกินไป บอกความได้ครบถ้วน
2. ภาพ
- รูปถ่าย ( PHOTOGRAPH ) ต้องจัดวางให้เกิดความน่าสนใจ และไม่แน่นจนเกินไป
- รูปประกอบ (ILLUSTRATION ) ควรมีขนาดที่เหมาะสมสวยงามและสอดคล้องกับหัวเรื่อง

ข้อคำนึงในการออกแบบ
1. ตัวอักษรต้องมีขนาดใหญ่พอมองเห็นในระยะที่ต้องการ ถ้าเป็นป้ายขนาดใหญ่มาก ตัวอักษรต้องห่างกันพอสมควร
2. ถ้าเป็น BILL BOARD ต้องมีข้อความน้อย เพราะยากแก่การอ่าน
3. ไม่จำเป็นต้องเป็นการออกแบบพื้นราบ (2 มิติ)เสมอไป สามารถทำให้เป็น 3 มิติได้
4. ต้องมีพื้นที่ว่างให้พักสายตา ไม่มีรายละเอียดมากจนเกินไป

ลักษณะของการนำเสนอในงานโฆษณา ( Advertising Format )
1. Testimonial การยืนยันให้เกิดความน่าเชื่อถือจากผู้มีชื่อเสียง
2. Humourous ในแง่ขำขัน
3. Cartoonการ์ตูน คือใช้ภาพวาดแทนภาพถ่าย เน้นอารมณ์
4. Straight Sell ขายตรงๆ บอกตรงๆ
5. Slice of Lifeเล่าเรื่องนิยาย,เรื่องสั้นหรือชีวิตประจำวัน
6. Verseร้อยกรอง
7. Newsข่าว,ข้อเท็จจริง,ความใหม่และทันสมัย
8. Educational ให้ความรู้ ผลประโยชน์
9. Demonstration ให้เห็นภาพจริงของสินค้าอย่างลึกซึ้ง
10.Adverstorial ข้อความหรือบทความ

 

องค์ประกอบของสิ่งพิมพ์โฆษณา
1. Headline,Sloganพาดหัว/หัวเรื่อง มีความสามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ และนำความสนใจไปถึงภาพ
    หรือรายละเอียดด้วย
2. Illustration,Photo ภาพประกอบ ต้องสวยงามและสะดุดตา เหมาะกับสินค้า
3. Body Text,Body Copy ข้อความโฆษณา ต้องชี้แจงรายละเอียดได้
4. Brand,Logo,Symbol,Trademark ชื่อสินค้า ทำให้เกิดความจดจำ

หัวเรื่องที่ดี
1. Brevityสั้น,กระชับ
2. Clarityกระจ่างชัดเจน
3. Aptnessความเหมาะสมกับสินค้าและกลุ่มเป้าหมาย
4. Interestมีความน่าสนใจ

เกณฑ์การสร้างภาพ
1. รูปภาพควรบอกคุณสมบัติของสินค้า
2. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
3. รู้จักเอาความเด่นของสินค้ามาใข้
4. สะดุดตา ไม่ควรเกินความจริง
5.การสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว
6. การสร้างความสัมพันธ์ของสินค้ากับเหตการณ์

 

Campaign(แคมเปญ) คือ งานโฆษณาที่เป็นชุด ซึ่งจะถูกเรียกว่าเป็นงานประเภท Campaign จะต้องประกอบด้วยลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี้ 
 

1. การจัดวางภาพแบบเดียวกัน
คือไม่ว่าจะเป็นการจัดวางรูปแบบ,ตัวอักษร,สีสัน หรือว่าภาพประกอบ จะต้องมีลักษณะที่ดูแล้วรู้ว่าเป็นงานชุด
เดียวกัน อยู่ด้วยกันหรือมาจากที่เดียวกัน

2. การใช้คำพูดหรือสำนวนเดียวกัน
คือไม่ว่าจะเป็น Slogan สำนวน คำพูดที่ใช้ในงานแต่ละชิ้น จะต้องมีบุคลิกส่งเสริมตัวงานชุดนั้นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

3. การใช้เสียงเดียวกัน
คือไม่ว่าจะเป็นการใช้เพลงประกอบเสียงของผู้ประกาศ หรือแม้แต่เสียงที่ใช้เทคนิคพิเศษใดๆ ก็ตาม จะต้องสามารถสื่อให้รู้ได้ว่าโฆษณาที่ได้ยินนั้นเป็นชุดเดียวกัน มาจากสินค้าหรือบริการเดียวกัน

4. การใช้ทัศนคติเดียวกัน
คืองานโฆษณาในชุดนั้นๆ จะต้องสามารถบ่งบอกพรือตอบสนองจุดประสงค์หลัก หรือ Concept หลักของสินค้าในแนวทางเดียวกันให้ได้

คงพอเข้าใจหรือนึกภาพความหมายของคำว่า Campaignโฆษณาขึ้นมาได้บ้างแล้วนะคะ หากมีโอกาสได้พบเห็นงานประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์,วิทยุ,โทรทัศน์ ฯลฯ ก็จะได้เข้าใจและเรียกได้ถูกคะ !

ความหมายของตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

อักษรพระปรมาภิไธย ภปร สีเหลืองนวลทอง อันเป็นสีประจำพระชนมวารขลิบรอบตัวอักษรด้วยสีทองบนพื้นสีน้ำเงินเจือทอง อันเป็นสีประจำพระราชวงศ์ล้อมด้วยเพชรอันเป็นเอกแห่งรัตนะหมายว่าเหล่านักปราชญ์ ราชกวีสำคัญอีกบรรดาช่างอันมีชื่อ พระยาช้างสำคัญ นางงาม เหล่าทแกล้วทหารข้าราชราชบริพารอันยอดฝีมือในการปฏิบัติราชการอย่างสุจริตยิ่งเหล่านี้เปรียบด้วยเพชรอันชื่อว่ารัตนะแวดล้อมประดับพระเกียรติยศแห่งพระมหากษัตริยาธิราชพระองค์นั้นอันเหนือยิ่งกว่าเพชรอันได้ชื่อว่ารัตนะทั้งปวงคือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตเป็นเพชรอันยอดค่ายิ่งในดวงใจราษฏร์ทรงบำบัดทุกข์ผดุงสุขเป็นที่พึ่งอันเกษมสุขร่มเย็นแก่ปวงพสกนิกรซึ่งต่างเชื้อชาติศาสนาในพระราชอาณาจักรของพระองค์

อนึ่งอักษรพระปรมาภิไธย ภปร นี้ประดิษฐานบนพระที่นั่งภัทรบิฐภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎประกอบพระอุณาโลมอันเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจสิริราชกกุธภัณฑ์แวดล้อมด้วยพระแสงขรรค์ชัยศรีและพระแส้หางช้างเผือกทอดสอดอยู่ในกงพระที่นั่งภัทรบิฐเบื้องซ้ายแห่งพระมหาพิชัยมงกุฎมีธารพระกรและพัชนีฝักมะขามทอดสอดอยู่เบื้องขวาแห่งกงพระที่นั่งภัทรบิฐอันประดิษฐานบนฐานเขียงซึ่งทอดฉลองพระบาทประดิษฐานอยู่ เหล่านี้รวมเรียกว่าเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ประกอบด้วยสิ่งอันแสดงความเป็นกษัตริย์ทั้ง 5 คือ พระมหาพิชัยมงกุฎ 1 พระแสงขรรค์ชัยศรี 1 ธารพระกร 1 พัดวาลวิชนีและพระแส้ 1 ฉลองพระบาท 1 หมายถึงปีแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติล่างลงมาเป็นแพรแถบสีชมพูขลิบทองเขียนอักษรสีทอง ความว่า ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 ปลายแห่งแพรแถบผูกเป็นภาพกระบี่ธุชเป็นวานรกายขาวมือถือก้านลายซุ้มอันเป็นกรอบลายของตราสัญลักษณ์ ฯ อยู่ด้านขวาส่วนด้านซ้ายปลายแพรแถบผูกเป็นภาพพระครุฑพ่าห์ เป็นครุฑหน้าขาวกายสีเสนปนทองมือถือก้านลายกรอบแห่งตราสัญลักษณ์ ฯ พื้นภาพตราสัญลักษณ์ ฯเฉลิมพระเกียรติทั้งหมดสีเขียวปนทอง อันหมายถึงสีอันเป็นเดชแห่งวันพระบรมราชสมภพและยังหมายถึงสีของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แห่งผืนภูมิประเทศที่ทรงปกครองทำนุบำรุงอย่างหนักยิ่งมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติมาณ บัดนี้ถึงมหามงคลสมัยที่จะฉลองเฉลิมพระเกียรติในการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีอันยาวนานที่สุดยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์องค์ใดในพระราชพงศาวดารในสยามประเทศ

 

                      การออกแบบสัญลักษณ์และเครื่องหมาย                                         

สัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย เป็นการกำหนดเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างหนึ่งขององค์กรหรือแทนค่าอะไรสักอย่าง เพื่อง่ายแก่การจดจำหรือเป็นเอกลักษณ์แทนได้

เครื่องหมาย ( Marks ) เครื่องหมายที่พระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2543 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2543 ให้คุ้มครอง 4 ประเภท ได้แก่

1.เครื่องหมายการค้าที่ใช้หรือจะใช้เครื่องหมายเกี่ยวข้องกับสินค้า ( Trade Mark )
เป็นเครื่องหมายเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของสินค้านั้นแตกต่างจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น Coca-Cola,Pepsi,BMW,National......

2. เครื่องหมายบริการ ( Service Mark )

เป็นเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างจากบริการที่ใช้เครื่องหมายของบุคคลอื่น เช่น บริษัทการบินไทย,ธนาคารต่างๆ......

 

3. เครื่องหมายรับรอง ( Certification Mark )
เป็นเครื่องหมายที่ใช้รับรองหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการอื่น เพื่อเป็นการรับรองกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ คุณลักษณะ เช่น เชลล์ชวนชิม.....

4. เครื่องหมายร่วม ( Collective Mark )
เป็นเครื่องหมายการค้าหรือบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกันหรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เช่น บริษัทเครือซีเมนต์ไทย,UNESCO,UCOM group.......สัญลักษณ์และเครื่องหมายแบ่งออกได้ 6 ลักษณะ ได้แก่

1. ภาพสัญลักษณ์ตัวแทน ( SYMBOLS )- เครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์ภาพ
เป็นภาพสัญลักษณ์ตัวแทนเพื่อสื่อความหมายถึงบริษัทหรืออาจสื่อปรัชญาการดำเนินงานของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์ที่บริษัทต้องการจะสื่อถึงกลุ่มเป้าหมาย

2. ตราสัญลักษณ์อักษรย่อ ( LETTER MARKS ) - เครื่องหมายที่เป็นตัวอักษรย่อ
การออกแบบลักษณะนี้เป็นที่นิยมสำหรับชื่อบริษัทที่ยาวและจดจำได้ยาก ดังนั้นการย่อตัวอักษรจัเป็นผลดีที่มำให้จดจำได้ง่ายและมีเอกลักษณ์ที่เด่น ไม่เหมือนใคร

3. เครื่องหมายการค้าประเภทตัวอักษรชื่อเต็ม ( LOGOS )- เครื่องหมายที่เป็นอักษรและอ่านได้เป็นการออกแบบตัวอักษรที่ปรากฏชื่อเรียกเต็มของบริษัทผู้ผลิต

4. เครื่องหมายการค้าประเภทภาพร่วมกับตัวอักษร ( COMBINATION MARKS )- เครื่องหมายที่มีทั้งภาพและตัวอักษรเป็นการออกแบบภาพสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า และชื่อเรียกเครื่องหมายการค้าเต็ม การใช้การออกแบบในลักษณะนี้เหมาะสำหรับบริษัทใหม่ที่เพิ่งเปิดตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกชื่อและจดจำ

5. ภาพสัญลักษณ์แทนคำ ( PICTOGRAPH )- ป้ายแสดงสถานที่ ตำแหน่ง ฯลฯ
ภาพสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อความหมายถึงคำหนึ่งคำ เช่น ภาพสัญลักษณ์แทนคำว่า ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำชาย หรือทางหนีไฟ เป็นต้น การใช้ภาพแทนคำดังกล่าวถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อการสื่อสารที่ต้องการข้ามเส้นพรมแดนของความแตกต่างระหว่างภาษาในสังคมได้เป็นอย่างดี บางครั้งภาพสัญลักษณ์แทนคำก็ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้เช่นเดียวกัน

6. เครื่องหมายการค้า 3มิติ (THREE DIMENSIONS TRADEMARKS) - สิ่งที่มีรูปทรง 3 มิติ
เป็นเครื่องหมายที่ประเทศไทยให้การคุ้มครองประเภทการค้า 3 มิติซึ่งบางครั้งสามารถเป็นรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ได้ เช่น ขวดน้ำหอมและชวดเครื่องดื่มโค้ก เป็นต้น

 Symbol

Letter Mark

Logo

   Combination Mark

 

หลักการออกแบบเครื่องหมาย
1. เป็นภาพตัดทอนที่ง่ายแก่การเข้าใจ
2. เด่น สะดุดตา สื่อความหมายได้ชัดเจน
3. เป็นเอกภาพ คือ เป็นเรื่องราวของเรื่องๆ เดียว
4. ลักษณะของเส้นและรูปทรง แสดงได้ตามลักษณะงาน
5. มีรายละเอียดน้อยจะดูได้ดีกว่ามีรายละเอียดมาก
6. การคิด ควรมีความคิดหลักแล้วกระจายออกไป ไม่ควรคิดหลายรูปแบบ ควรจะพัฒนาจากรูปแบบเดียวจะง่าย

  การออกแบบโปสเตอร์ (POSTER DESIGN)Poster ( ใบปิด ) เป็นสิ่งพิมพ์โฆษณาที่สื่อความหมายได้สะดวกรวดเร็ว ติดตั้งง่าย ใช้พื้นที่ไม่มากนัก สามารถมองเห็นได้ในระยะใกล้

  color="#cc0000">Concept ในการออกแบบโปสเตอร์

1. ใช้ถ้อยคำที่มีเนื้อหาชัดเจน เห็นได้ชัด
2. เสนอข่าวสาร
3. เตือนใจลูกค้า เพื่อให้รู้ว่าสินค้ายังมีจำหน่ายอยู่

4.แนะนำสิ่งที่แตกต่างจากสินค้าอื่นในท้องตลาด
5.แสดงการเปรียบเทียบว่าสินค้าแต่ละชนิดมีคุณสมบัติต่างกันอย่างไร

โปสเตอร์ควรประกอบด้วย

1. รูปของผลิตภัณฑ์ที่เราจะเสนอบริการ ( Image )
2. คำพูดที่จะโฆษณา ต้องได้ใจความชัดเจน กระทัดรัด ( Letter )
3. ชื่อผลิตภัณฑ์ บริษัทเจ้าของสินค้า ( Trade Mark )

เทคนิคในการออกแบบโปสเตอร์

ภาพพิมพ์ ( Printing Graphic )

การจัดวางอักษร ( Typography )

ภาพถ่าย ( Photography )

ภาพตัดต่อ ตัดแปะ ( Collage )

ภาพลวงตา ( Illusion,Optical Art )

ภาพเขียนประกอบ ( Illustration )

ภาพสามมิติ ( Three Dimension Poster )

  การออกแบบโปสเตอร์กลางแจ้ง,ป้ายโฆษณากลางแจ้ง
สามารถดูได้ทั้งใกล้และไกล ส่วนใหญ่จะมีขนาดใหญ่มาก จึงต้องมีรายละเอียดน้อยและชัดเจน เพราะเวลาผ่านไปผ่านมา จะได้สื่อความหมายได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากป้ายขนาดใหญ่มักจtติดตั้งตามริมถนน หรือบนทางด่วน ซึ่งมีรถแล่นผ่านไปมาอย่างรวดเร็ว

โปสเตอร์ ชนิดนี้จะประกอบด้วย

คำพูดสั้น ๆ หรือ รูปที่ใช้โฆษณา
เครื่องหมายการค้า หรือสัญลักษณ์ของบริษัท
หมายเลขโทรศัพท์,ที่ตั้ง, ข้อความไม่ควรยาวเกินไป อ่านเข้าใจง่าย
-ไม่ควรใช้ตัวอักษรที่สูงเกินไปหรือผอมเกินไป เพราะจะอ่านยาก มองไม่ชัดเจน

ควรจัดช่องไฟระหว่างตัวหนังสือและระหว่างบรรทัดให้เหมาะสมกับแผ่นโปสเตอร์และต้องคำนึงถึงระบบการมองด้วย color="#0000ff">-ตัวอักษรต้องมีการลดหลั่นกันตามความเหมาะสมหรือความสำคัญของข้อความแต่ไม่ควรมีหลากหลายแบบ  และหลายขนาดเกินไป เพราะจะทำให้ดูยุ่งเหยิง อ่านยาก

<ตัวอย่างสีที่ใช้กับตัวอักษรและพื้นหลังแล้วได้ผลดี

 สีตัวอักษร สีพื้นหลัง


สีที่อ่านง่ายที่สุด คือ น้ำเงินบนพื้นเหลือง หรือ เหลืองบนพื้นน้ำเงิน อักษรที่มีน้ำหนักแก่
บนพื้นอ่อนจะอ่านง่ายกว่าสีอ่อนบนพื้น
เข้ม นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงความสวยงาม
และทฤษฎีสีประกอบด้วย

การโฆษณา ( Advertising ) คือ

* การเผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณะในวิธีต่างๆ

* การสื่อสารถึงความหมาย คุณภาพ คุณสมบัติ ลักษณะของสินค้า

* ไม่เป็นเรื่องส่วนตัว

* มีผู้สนับสนุนอย่างเด่นชัด เช่นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

* การสื่อสารมวลชน ซึ่งชักจูงผู้บริโภคให้พอใจในสินค้า

เป็นการสื่อสารมวลชนที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตรงกลุ่มเป้าหมาย และประหยัด
color="#0033ff">เป็นองค์ประกอบสำคัญทางระบบเศรษฐกิจ ทำให้มีการซื้อขาย เงินตราหมุนเวียน
- ทำให้ระบบการสื่อสารมวลชนดำเนินไปได้

 

 

วัตถุประสงค์ในงานโฆษณา

1.เพื่อให้ข่าวสารแก่กลุ่มชนว่ามีสินค้าหรือบริการอะไร อย่างไร
2.
คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ เป็นอย่างไร
3.
สร้างทัศนคติ ภาพพจน์ที่ดีให้สินค้า

4.กระตุ้นให้เกิดการซื้อ

5.เพื่อแข่งขันในด้านการขาย การตลาดกับคู่แข่งอื่นๆ

 

 

พึงจำไว้ว่า ตัวการสำคัญที่จะชักจูงให้ผู้ใช้กลับมาใช้สินค้าหรือบริการนั้นอีก
ก็คือตัวสินค้าหรือบริการนั้นๆ นั่นเอง
การโฆษณามีบทบาทสำคัญในชีวิต
ประจำวันทั้งทางเศรษฐกิจ การตลาด สื่อมวลชน และยังสัมพันธ์กันอย่างมากกับคำว่า
นิเทศศิลป์


การโฆษณามีบทบาทอย่างไร

-เป็นการสื่อสารมวลชนที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตรงกลุ่มเป้าหมาย และประหยัด
-เป็นองค์ประกอบสำคัญทางระบบเศรษฐกิจ ทำให้มีการซื้อขาย เงินตราหมุนเวียน
-
ทำให้ระบบการสื่อสารมวลชนดำเนินไปได้

สี กับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ ( Colour)

1.สีโทนร้อน ( Warm Tone ) เช่น แดง เหลือง ส้ม ม่วงแดง ชมพู ให้ความรู้สึกร้อนรุนแรง กระคุ้นอารมณ์ ดึงดูดสายตา สะดุดตา เหมาะกับงานที่ต้องการความตื่นเต้น เร้าใจ สนุกสนาน รุนแรง วัยรุ่น

 

 

 

 

 

 

2. สีโทนเย็น ( Cool Tone ) เช่น เหลือง เขียว น้ำเงิน ฟ้า ม่วงน้ำเงิน ให้ความรู้สึกสด ชื่นแจ่มใส มีชีวิตชีวา ความร่มรื่น การพักผ่อน ความเจริญเติบโต ความปลอดโปร่งเหมาะกับงานที่ต้องการ แสดงความร่มรื่น สดใส ความมีชีวิตชีวา ความสะอาดความโล่งโปร่ง สื่อถึงการพักผ่อนอย่างแท้จริง

 

 

 

 

 

3.สีอ่อน ( Tint ) เป็นสีที่ผสมด้วยสีขาวมากๆ เช่น ครีมอ่อน ม่วงอ่อน ชมพูอ่อน
ฟ้าอ่อน ให้ความรู้สึกนุ่มนวลอ่อนหวาน อบอุ่น ความเป็นเด็ก สะอาดมีอนามัย
เหมาะกับงานที่ต้องการแสดงความสะอาด ความบริสุทธิ์ ไร้เดียงสา ซื่อตรง นุ่มนวล

 

 

 

 

 

4. สีเข้ม ( Shade ) เป็นสีที่ผสมด้วยสีดำ ให้ความรู้สึกสุภาพ เป็นผู้ใหญ่ น่าเชื่อ

ถือมีหลักการสง่า มั่นคง เหมาะกับงานที่ต้องการความเชื่อถือ งานที่เป็นทาง

การ เป็นจริงเป็นจัง

 

 

 

5.สีเอิร์ธโทน ( Earth Tone ) เช่น น้ำตาล ครีม เขียวขี้ม้า โอ๊ค เทา เหลือง
ให้ความรู้สึกสงบ เศร้า หดหู่ ตาย เก่า โบราณ อนุรักษ์นิยมเหมาะกับงานรณรงค์
งานอนุรักษ์ต่างๆ งานแสดงช่วงเวลา อายุ

 

 

 

6.สีขาว-ดำ ( Black & White ) ให้ความรู้สึกเรียบง่าย ตรงไปตรงมา

ลึกลับ( ขึ้นอยู่กับการจัดวาง ) ประหยัด เหมาะกับงานที่ต้องการสื่อสาร

แบบตรงไปตรงมาหรือเน้นความรู้สึกอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ

 

 

 

 

7.สีเงิน,สีทอง ( Silver , Gold ) ให้ความรู้สึกศรัmธา ศาสนา อลังการ ยิ่งใหญ่ มีคุณค่าเหมาะกับงานที่ต้องการเสนอเรื่องราวความศรัทธา เรื่องที่เน้นคุณค่าทางจิตใจ ความเชื่อ ศาสนา

 


อย่างไรก็ตาม อิทธิพลของสีต่ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ก็หาใช่กฏเกณฑ์ตายตัวไม่บางครั้งเราอาจประยุกต์ใช้ชุดสีที่ผสมผสานกันเพื่อความเหมาะสมในการใช้งานได้ การแบ่งโทนสีเป็นหมวดหมู่ ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเลือกชุดสีใดสีหนึ่งในงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ แต่ หมายถึง ภาพรวมของงานชิ้นนั้น ๆ อาจจะเน้นชุดสีใดชุดหนึ่งตามหลักข้างต้น แต่ในตัวของงานเอง ก็อาจจะมีสีชุดอื่น ๆ แทรกอยู่ด้วย เพื่อไม่ให้ภาพดูน่าเบื่อเกินไป

หลักการใด ๆ ในการเลือกหรือตัดสินใจใช้ชุดสีในงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ ขอแนะนำวิธีง่ายและได้ผลดีที่สุดคือ หลัก 20 : 80 คือ ให้คิดพื้นที่โดยรวมของสื่อโฆษณาเป็น 100 % แล้วใช้โทนสีที่เลือกประมาณ 80 % ของพื้นที่ และใช้สีอื่น ๆ เข้ามาผสมผสานอีก 20 % เพื่อเป็นลูกขัด ( Contrast )จะช่วยให้งานดูสมบูรณ์ น่าสนใจ และมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น

 

สรุป งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ ถือเป็นงานสื่อสารที่กินพื้นที่กว้างไปในหมู่ประชาชน
ทุกระดับชั้น ดังนั้นการตัดสินใจเลือกใช้สีในงานดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมองถึงความเป็นส่วน รวมให้
มากกว่าความรู้ส่วนตัวของนักออกแบบโฆษณาเอง เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดในการสื่อสารที่คลาด เคลื่อนและเพื่อการโฆษณาที่ได้ผล การพยายามสร้างความแปลกแหวกแนวเป็นสิ่งดีและสร้างสรรค์
แต่โดยหน้าที่แล้ว นักออกแบบโฆษณาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเสนอในสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม
และความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้บริโภคเป็นสำคัญ

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

........ขอโทษนะคะ ภาพนี้ไม่ใช่โปสเตอร์ค่ะ!!!!ฮิฮิedit @ 30 Jan 2009 23:32:07 by cheeranan

edit @ 22 Jun 2011 00:12:23 by cheeranan

Comment

Comment:

Tweet

 ขอบคุณนะค้าา จะสอบแล้ว ช่วยได้เยอะเลย laughing

#174 By candachay on 2015-12-16 21:26

Nam châm đất hiếm có lực từ rất mạnh, đôi khi nam châm sẽ tạo ra những mối nguy hiểm mà bạn không nhìn thấy được. Nam châm Neodymium lớn hơn

#173 By ctynamcham (101.99.55.85|101.99.55.85) on 2015-07-21 09:33

thật là sáng tạo sự sáng tạo này sẽ rất đẹp

#172 By golden (101.99.55.85|101.99.55.85) on 2015-07-21 09:32

ขอบคุณค่ะ

#171 By (110.164.70.234|110.164.70.234) on 2014-11-10 13:10

<span><span><span style="background-color: #ffffff;">[size= medium]<span>พึงจำไว้ว่า ตัวการสำคัญที่จะชักจูงให้ผู้ใช้กลับมาใช้สินค้าหรือบริการนั้นอีก[/size]</span></span></span></span>

#169 By tai game fifa online 3 (42.113.32.160|42.113.32.160) on 2014-06-11 14:33

ระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติมาณ บัดนี้ถึงมหามงคลสมัยที่จะฉลองเฉลิมพระเกียรติในการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีอันยาวนานที่สุดยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์องค์ใดในพระราชพงศาวดารในสยามประเทศ

#168 By tai game co tuong (42.113.32.160|42.113.32.160) on 2014-06-11 14:26

<span>[size= small]<span><span style="font-size: 10pt;"><span style="background-color: #ffffff; color: #3333ff; font-size: medium;">และความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้บริโภคเป็นสำคัญ[/size]</span></span></span></span>

#167 By tai game thoi trang (42.113.32.160|42.113.32.160) on 2014-06-11 14:17

<span><span style="font-size: small;"><span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: medium;">อย่าง
ไรก็ตาม
อิทธิพลของสีต่ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ก็หาใช่กฏเกณฑ์ตายตัวไม่บางครั้ง
เราอาจประยุกต์ใช้ชุดสีที่ผสมผสานกันเพื่อความเหมาะสมในการใช้งานได้
การแบ่งโทนสีเป็นหมวดหมู่</span></span></span></span></span></span></span>

#166 By http://taigamethoitrang.com/ (42.113.32.160|42.113.32.160) on 2014-06-11 14:16

ภาพรวมของงานชิ้นนั้น ๆ อาจจะเน้นชุดสีใดชุดหนึ่งตามหลักข้างต้น แต่ในตัวของงานเอง ก็อาจจะมีสีชุดอื่น ๆ แทรกอยู่ด้วย เพื่อไม่ให้ภาพดูน่าเบื่อเกินไป

#165 By tai game da bong (42.113.32.160|42.113.32.160) on 2014-06-11 13:46

ทุกระดับชั้น ดังนั้นการตัดสินใจเลือกใช้สีในงานดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมองถึงความเป็นส่วน รวมให้

#164 By http://taigamedabong.com/ (42.113.32.160|42.113.32.160) on 2014-06-11 13:46

ทุกระดับชั้น ดังนั้นการตัดสินใจเลือกใช้สีในงานดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมองถึงความเป็นส่วน รวมให้

#163 By tai game chem hoa qua (113.23.12.65|113.23.12.65) on 2014-06-10 17:14

านอย่างตรงไปตรงมา แต่อาจไม่สอดคล้องกับรสนิยมและความชื่นชอบของกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม
๔.ช่วง พ.ศ.๒๕๒๓ - ๒๕๓๒

#162 By tai game dao vang (113.23.12.65|113.23.12.65) on 2014-06-10 16:43

พึงจำไว้ว่า ตัวการสำคัญที่จะชักจูงให้ผู้ใช้กลับมาใช้สินค้าหรือบริการนั้นอีก

#161 By tai game dua xe (113.23.12.65|113.23.12.65) on 2014-06-10 16:14

เช่น แดง เหลือง ส้ม ม่วงแดง ชมพู ให้ความรู้สึกร้อนรุนแรง กระคุ้นอารมณ์ ดึงดูดสายตา สะดุดตา เหมาะกับงานที่ต้องการความตื่นเต้น เร้าใจ สนุกสนาน รุนแรง วัยรุ่น

#160 By tai ung dung zing mp3 (113.23.12.65|113.23.12.65) on 2014-06-10 15:40

และสื่อที่เป็นนามธรรม
หรือสัญลักษณ์และเครื่องหมาย ภาพประกอบต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสมตามระดับความสามารถในการรับรู้ ทำให้เกิดความเข้าใจ
และจดจำข่าวสารนั้นๆ ได้ดี

#159 By tai game de che (113.23.12.65|113.23.12.65) on 2014-06-10 15:14

อย่างไรก็ตาม อิทธิพลของสีต่ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ก็หาใช่กฏเกณฑ์ตายตัวไม่บางครั้งเราอาจประยุกต์ใช้ชุดสีที่ผสมผสานกันเพื่อความเหมาะสมในการใช้งานได้

#158 By tai game pikachu mien phi (113.23.12.65|113.23.12.65) on 2014-06-10 14:49

ของพื้นที่ และใช้สีอื่น ๆ เข้ามาผสมผสานอีก 20 % เพื่อเป็นลูกขัด ( Contrast )จะช่วยให้งานดูสมบูรณ์ น่าสนใจ และมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น

#157 By http://taigamepikachumienphi.edu.vn/ (113.23.12.65|113.23.12.65) on 2014-06-10 14:48

ขอโทษนะคะ ภาพนี้ไม่ใช่โปสเตอร์ค่ะ!!!!ฮิฮิ

#156 By tai game ninja school (113.23.12.65|113.23.12.65) on 2014-06-10 13:47

สรุป งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ ถือเป็นงานสื่อสารที่กินพื้นที่กว้างไปในหมู่ประชาชน
ทุกระดับชั้น ดังนั้นการตัดสินใจเลือกใช้สีในงานดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมองถึงความเป็นส่วน รวมให้

#155 By download zalo (113.23.12.65|113.23.12.65) on 2014-06-10 11:38

โดยรวมก็ดีนะค่ะ แต่น่าเปลี่ยนBackground ให้สดใสขึ้นมั๊ยค่ะ (เป็นลายการ์ตูนก็ได้ค่ะหรือเป็นลายไทยก็เข้ากับวิชาดีนะคะ) ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ...อาจารย์สู้ๆ

#154 By tai game co tuong (113.23.12.65|113.23.12.65) on 2014-06-10 10:46

ได้ความรู้มากเลยค่ะ แต่ชีลที่อาจารย์แจกแทบจะอ่านไม่ออกเลยค่ะ

#153 By download zalo chat (113.23.12.65|113.23.12.65) on 2014-06-10 09:42

big smile  ชอบศิลปะภาพวาดมากเหมือนกันค่ะ

#149 By ขายภาพวาด (10.0.3.47, 110.168.172.30) on 2013-08-10 17:13

。 .. __::_______ ★ 。
☆ /__________/ \ 。。
。 | _ 画_画 _ |_'| ☆ 。open-mounthed smile

#148 By Tải ứng dụng facebook (103.7.57.18|113.23.8.184) on 2013-05-09 17:19

★Gi合'c☆ 从ơ☆Đ€.P!

#147 By Tai facebook (103.7.57.18|117.7.108.47) on 2013-03-06 15:41

Good luck for you!

#146 By Tai facebook cho mobile (103.7.57.18|117.7.115.245) on 2013-03-04 10:06

I have just join forum and I want sharing with everybody my site: http://tinnhanchucngungonchodeyeu.blogspot.com

#145 By Tin nhan chuc ngu ngon (103.7.57.18|117.7.115.245) on 2013-03-04 10:05

I found your website very useful with many, thanks!

#144 By Tai facebook cho mobile S40 (103.7.57.18|117.7.111.125) on 2012-12-22 11:43

Cám ơn chia sẻ thú vị của bạn nha!

#143 By Tải game ai là triệu phú cho điện thoại di động (103.7.57.18|117.7.111.125) on 2012-12-22 11:42

cry cry

#142 By Tải uc browser về điện thoại (103.7.57.18|117.7.111.125) on 2012-12-22 11:41

thanks!

#141 By Tải Ola Valentine (103.7.57.18|117.7.111.125) on 2012-12-22 11:40

Your sharing is very interesting!
Click: http://taiolaken.net/chat/detail/tai-ola-300.html

#140 By Tải Ola Noel (103.7.57.18|117.7.111.125) on 2012-12-22 11:39

I found your site is perfect for my needs. It contains wonderful and helpful post. I have read most of them, and learned a lot from them. You do some good work. Thank you for making such a nice website.

#139 By operamini (103.7.57.18|117.7.118.93) on 2012-12-17 09:35

Thank you for sharing this wonderful idea. Honestly, I learned new things from your post!

#138 By facebook (103.7.57.18|117.7.117.136) on 2012-12-12 15:33

^.^

#137 By tai game ai la trieu phu (103.7.57.18|117.7.117.136) on 2012-12-12 15:31

confused smile confused smile

#136 By ola (103.7.57.18|117.7.117.136) on 2012-12-12 15:28

thanks

#135 By opera mini (103.7.57.18|117.7.117.136) on 2012-12-12 15:26

I really enjoyed this post!
Thanks!!

#134 By tai uc browser (103.7.57.18|117.7.107.109) on 2012-12-04 11:18

Your sharing is really interesting and I like it.
Hope to have your next post again.
If you have a time, visit my site:  http://dangnhapfacebook.org/
Thanks very much!

#133 By Trung tâm sách Hà Nội on 2012-11-30 14:24

#132 By chouvaj (103.7.57.18|103.1.30.110) on 2012-06-14 23:54

ขอบคุณมากครับ confused smile

#131 By บอสห้องสอง (101.51.33.82) on 2012-03-04 15:59

สวดยอดเลยเพ่

#130 By จีจี้ (117.47.226.87) on 2009-12-30 12:06

อยากจะเอาเครื่องหมายโฆษณา

#129 By (180.183.195.196) on 2009-12-03 20:03

โหย 6/5ไม่ลงทุนเลย ดูก็รู้ไม่ได้อ่านหรอก

#128 By นายสมบูรณ์ ไววุฒิวรกุล ม.6/8 เลขที่12 (58.9.75.4) on 2009-11-14 22:23

อาจารย์ หนูกะลางหาเรื่องelement หาไปหามาเว็บอาจารย์ก้อโผล่ขึ้นมาฮ่าๆๆๆๆ ตอนแรกเข้ามาดู ดูแล้วก้อรุสึกคุ้นๆมาก ก้อเลยนึกได้ว่าเปนเว็บของอาจารย์นี่เอง
ปล.หนูเปงเพื่อนอ้อมที่เคยเรียนวาดเส้นกะอาจารย์ตองนี้หนุเรียนลาดกระบังอ่าค่ะที่เคยไปขอหน้าหุ่นเหลี่อมกะอาจารย์ไงค่ะ อิอิ

#127 By ssp 6/9 (158.108.12.71) on 2009-09-16 17:14